Het Bestuur

1. BESTUUR
De leden van het bestuur worden gekozen door de algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit vier leden en heeft de volgende plichten:

1.1 Stelt in de eerstvolgende vergadering een taakverdeling vast.

1.2. Wijst naast de voorzitter in functie uit haar midden een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris in functie aan.

1.3. Hanteert het volgende schema van aan- en aftreden:
A) Penningmeester en vice-voorzitter is aftredend in 2014 (+ drie jaar)
B) Voorzitter is aftredend in 2015 (+ drie jaar)
C) Secretaris is aftredend in 2013 (+drie jaar)

1.4. Komt periodiek bijeen (minimaal 6 keer per jaar) en maakt het vergaderschema aan de leden bekend.

1.5. Bespreekt alle zaken die actueel zijn voor en in de vereniging.

1.6. Deelt relevante besluiten via de digitale nieuwsbrief mee aan de leden.

1.7. Delegeert de uitvoering van bepaalde taken aan vaste commissies of ad-hoc werkgroepen. Deze leggen verantwoording af en leggen belangrijke besluiten voor aan het bestuur. Het bestuur is in alle gevallen eindverantwoordelijk.

1.8. Neemt de afspraken in acht die gemaakt zijn in de presentatie van de onafhankelijke adviesgroep van oktober 2008.

2. VOORZITTER
2.1. Leidt de bestuursvergaderingen.

2.2. Heeft de algemene coördinatie binnen de vereniging en wordt door de medebestuursleden goed op de hoogte gehouden.

2.3. Treedt op als vertegenwoordiger van het bestuur bij externe contacten: bestuur Hockey Geldrop, gemeente, collega-verenigingen, KNAU, Kempisch overleg.

2.4. Is bevoegd externe contacten te delegeren aan de vice-voorzitter of een ander bestuurslid, maar blijft verantwoordelijk.

3. VICE-VOORZITTER
3.1. Treedt op als vervanger van de voorzitter bij diens afwezigheid of door delegatie.

3.2. Bewaakt en coördineert de totstandkoming van het beleidplan.

3.3. Initieert nieuwe beleidsvoorstellen.

4. PENNINGMEESTER
4.1. Beheert namens het bestuur de financiën van de vereniging en draagt zorg voor een correcte financiële administratie waaruit ieder moment de financiële situatie van de vereniging is af te leiden.

4.2. Kan onderdelen delegeren b.v. ledenadministratie, maar blijft hiervoor verantwoordelijk.

4.3. Doet bij (tussentijds) aftreden verslag van de stand van zaken op dat moment.

4.4. Geeft ieder kwartaal aan het bestuur en de kascommissie een overzicht van de financiën.

4.5. Verzorgt alle voor de algemene leden vergadering benodigde stukken zoals de jaarrekening, de begroting en de balans per 31 december.

4.6.Coördineert binnen de vereniging de fondsenwerving en sponsoring.

5. SECRETARIS
5.1. Maakt een besluitenlijst van de vergaderingen van het bestuur

5.2. Ontvangt en sorteert alle ingekomen post voor bespreking in het bestuur. Zorgt in dringende gevallen voor adequate verdeling van de post.

5.3. Beheert het archief van de vereniging en van het bestuur.

5.4. Stelt in overleg met het bestuur de agenda op voor de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering.

5.5. Verzorgt de interne communicatie naar de leden via een digitale nieuwsbrief aan de leden en via de website. Fungeert als contactpersoon met de webredactie (REDWEB).