Rechten en Plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 4 van de statuten, heeft ieder lid de hierna te noemen rechten en plichten.

1. Het recht om bij toetreding als lid een exemplaar van het huishoudelijk reglement te ontvangen.

2. Het recht deel te nemen aan trainingen.

3. Het recht deel te nemen aan debatten en stemmingen in ledenvergaderingen.

4. Het recht om voorstellen en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te (laten) behandelen of te (laten) onderzoeken. Over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek dient het bestuur bericht te geven aan het lid dat het voorstel of de wens heeft ingediend.

5. Het recht om een ongenoegen, klacht of conflict met of zonder medeweten van ieder ander lid of het bestuur voor te leggen aan de Onafhankelijke Advies Commissie (zie artikel 13.8).

6. De plicht het bestuur in kennis te stellen van verandering van hun adres.

7. De plicht tot tijdige betaling van de contributie.

8. De plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNAU.

9. De plicht om zich beleefd en correct te gedragen jegens andere personen, (collega-) verenigingen en instanties/organisaties.

10. De plicht om zich als een goede gast te gedragen bij het gebruiken van de accommodatie van Hockey Geldrop. Ten eerste is dit de plicht om de accommodatie normaal te gebruiken en netjes achter te laten, ten tweede de plicht om zich beleefd en correct te gedragen tegen de leden van de hockeyvereniging