Leden

De vereniging kent volgens de statuten gewone leden, ondersteunende leden en ereleden. De gewone De vereniging kent volgens de statuten gewone leden, ondersteunende leden en ereleden. De gewone leden kunnen worden onderscheiden in starters, recreanten en prestatielopers, al naar gelang het niveau en de ambitie.

1. Gewone leden

Gewone leden worden lid van Geldrop Runners door het invullen van een inschrijfformulier dat via de websitewww.geldroprunners.nl te downloaden is. Het formulier kan men inleveren op de trainingen, opsturen naar de ledenadministratie of mailen via de website. Na inschrijving als lid van de vereniging ontvangt men hiervan een bevestiging met een exemplaar van dit huishoudelijk reglement. Algemene bepalingen:

  • Nieuwe leden betalen inschrijfgeld.
  • De hoogte van de verenigingscontributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld. Daarnaast betalen de leden de basiscontributie van de KNAU. De bedragen worden vermeld op de website.
  • Leden dienen hun contributie tijdig te betalen. De betaling geschiedt met een automatische incasso. Wie langer dan een kwartaal achterloop, ontvangt een betalingsherinnering. Hier worden additioneel administratiekosten bij in rekening gebracht. Blijft het lid in gebreke dan is het bestuur gerechtigd deze persoon als lid uit te schrijven.
  • Het lidmaatschap en de contributie gaan in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het lid zich heeft aangemeld.
  • Voor leden is het mogelijk bij de KNAU een licentie als wedstrijdloper te krijgen. De kosten hiervoor komen voor rekening van het lid.
  • Een aangevraagde licentie gaat in zodra deze door de KNAU is verleend.

1.1 Starters
Starters zijn gewone leden die als lid zijn ingeschreven bij de KNAU en deelnemen aan de trainingen. De startersgroep is bedoeld voor mensen die willen (her)starten met lopen of mensen die vanwege een blessure rustig aan willen trainen.

1.2 Recreanten
Recreanten zijn gewone leden die als lid zijn ingeschreven bij de KNAU en deelnemen aan de trainingen. De recreantengroep is bedoeld voor personen die in staat zijn om een training van in circa 60 minuten te volbrengen.

1.3 Prestatielopers
Prestatielopers zijn gewone leden die als lid zijn ingeschreven bij de KNAU en deelnemen aan de trainingen. In deze groep wordt aan de hand van de gevarieerde trainingen toegewerkt naar een bepaald prestatie- en conditieniveau.

2 Ondersteunende leden
Ondersteunende leden zijn personen die lid zijn van de vereniging zonder aan de trainingen deel te nemen. Deze leden willen bijvoorbeeld het bestuur of commissies helpen bij het uitvoeren van hun taken. Het zijn leden die niet (meer) actief aan de loopsport kunnen of willen deelnemen, maar wel de vereniging met raad en daad blijven steunen. Voor de inschrijvingsprocedure zie artikel 7.1. Na het ontvangen van de inschrijving neemt een bestuurslid contact op om gezamenlijk te bekijken wat de activiteiten van het ondersteunende lid zouden kunnen zijn.